Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr SLW/52 7 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Wyrównawczego
Agenda dyskusja podczas seminarium obejmie następujące grupy panelowe:
 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Audyt skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Szkolenia Z Mentoringu
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • na lata 2007-2013"
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro
  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność w zakresie architektury
 • Opieka dzienna nad dziećmi
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: piotrkowski oraz lipski
  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON, Fabryka Łożysk Tocznych "ISKRA" S.A., Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych "Żyratex" S.A., "KLICH & KLICH" Spółka jawna, Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Oddział w Stargardzie, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "CHEMIK" , Anna Rymkiewicz PHU Koala, Elhurt, Hostersi Sp. z o.o., Nordfolien Polska Sp. z o.o., Stal i projekt Jacek Sobolewski, WYDAWNICTWO I DRUKARNIA PPHU LIBRA SPÓŁKA CYWILNA, Cant Stop Games , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Dorota Półtorak, T4B
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  13.06.2015. 00:03